Nginx禁用Html/Js/Css缓存

在本地开发的时候,经常会碰到缓存引起的莫名其妙的问题,最暴力的方式就是清掉浏览器的缓存,或者使用Ctrl + F5Shift + F5强制刷新页面

有时候按了好几下,缓存还是清不掉,只能暂时禁用浏览器静态资源缓存了

1
2
3
4
location ~.*\.(js|css|html|png|jpg)$
{
add_header Cache-Control no-cache;
}

或者

1
2
3
4
location /js
{
add_header Cache-Control no-cache;
}

现在,按F5就行了

  • 本文作者: zhanqi
  • 本文链接: https://zhanqi.net/post/170424/
  • 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 3.0 CN 许可协议。转载请注明出处!